Persondatapolitik

for

Steensgaard Advokatanpartsselskab

Behandling af persondata:

Steensgaard Advokatanpartsselsskab, cvr.nr. 36091061, Ryttervej 60, 6600 Vejen er dataansvarlig for sine klienters sager.

Vi kan kontaktes på mail: sikker@steensgaardlaw.dk og js@steensgaardlaw.dk samt telefon 26740403.

Formål:
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er advokatmæssig varetagelse af vore klienters interesser, herunder rådgivning, dokumentudfærdigelse erhvervsmæssigt og privat, berigtigelse af ejendomsoverdragelser, repræsentation i retssager mm., samt til opfyldelse af vore forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.

Vi indhenter ikke flere oplysninger end det er nødvendigt og forsvarligt til varetagelse af vores opgave i den konkrete sag.

Hvilke oplysninger:
Ved løsning af vore opgaver behandler vi almindelige personoplysninger, navn, adresse mv. og cpr.nr., samt erhvervsmæssige oplysninger, herunder navn, adresse og cpr.nr. mv. på reelle ejere mv. og cvr.nr. Såfremt det er påkrævet til udførelse af vores opgave, behandler vi også i nogle sager særlig følsomme oplysninger, herunder økonomiske oplysninger og oplysninger om evt. strafbare forhold. Vi anmoder på denne baggrund og på grundlag af databeskyttelsesforordningen om at modtage kopi af pas, kopi af kørekort, sundhedskort eller andet identifikationspapir; evt. foto; ejerforhold; stemmerettigheder; oplysning om evt. kriminalitet, strafbare forhold eller andre forhold, der har betydning i forhold til vurderingen af hvidvask og finansiering af terror; for fysiske personer og juridiske personers reelle ejere oplysning om, hvorvidt personen er politisk eksponeret person (hvidvasklovens §2 nr. 8); nærtstående eller en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Brug af databehandlere:
Vi anvender eksterne virksomheder til databehandling, blandt andet til drift af vores advokatsystem (IT) og til hosting af vores data samt telefonpasning.

Disse virksomheder er databehandlere og er under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for.

Databehandlerne må ikke anvende dataerne til andet formål end opfyldelse af aftalerne med os og er underlagt fortrolighed om disse, herunder for så vidt angår de modtagne data.

Videregivelse af oplysninger:
Hvis det er nødvendigt for sagernes behandling, videregiver eller overlader vi oplysninger til relevante eksterne aktører, afhængigt af den konkrete sagstype. Det kan være vidner, offentlige myndigheder, forsikringsselskab eller andet.

I tilfælde af retssag vil oplysningerne blive overgivet til domstolene og om nødvendigt til Retslægerådet, Det Veterinære Sundhedsråd og/eller en af retten udpeget skønsmand eller andre sagkyndige.

Endvidere kan der efter omstændighederne blive udvekslet oplysninger med andre advokater, banker og revisorer.

Hvor indhentes oplysninger fra:
Udover de oplysninger vi får fra klienterne selv, indhentes oplysningerne fra andre, der på relevant måde kan bidrage til sagens oplysning.

Opbevaring:
Vi sletter personoplysninger, når der ikke længere er behov for at behandle dem.

Som udgangspunkt vil vi dog opbevare de fleste oplysninger i 10 år på grund af vores rådgivningsansvar, der har en absolut forældelse på 10 år.

I nogle sager, hvor der kan være mulighed for evt. yderligere krav efter 10 år, vil oplysningerne blive opbevaret længere efter konkret vurdering.

Personoplysningerne i straffesager slettes ved sagens afslutning,

Vi opbevarer personoplysninger med behørig adgangsbegrænsning i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standarder for branchen, herunder fysisk foreliggende oplysninger i aflåst arkivrum mv.

Klienternes rettigheder:
Klienterne har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger. Såfremt klienter ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal man kontakte os herom.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Klienterne har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om klienterne samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Klienterne har ret til at få urigtige oplysninger om dem selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har klienterne ret til at få slettet oplysninger om sig inden tidspunktet for vores almindelige generelle frist for sletning indtræder.

Ret til begrænsning af behandling:
Klienter har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af deres oplysninger begrænset. Hvis klienten har ret til at få begrænset behandlingen, må vi kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med klientens samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte personer eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Klienten har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af klienters personoplysning. Klienter kan også gøre indsigelse mod behandling af klienters oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Klienter har i visse tilfælde ret til at modtage deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at trække samtykke tilbage:
Hvis vores behandling af klientens oplysninger beror på samtykke, kan klienten trække samtykket tilbage.

Klage til datatilsynet:
Klienter har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis klienterne er utilfredse med den måde, vi behandler deres personoplysninger og andre fortrolige oplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger er www.datatilsynet.dk.

I øvrigt kan vi kontaktes som anført ovenfor.